(Mã Trái Phiếu : NBCCH2126001, NBCCH2124002, NBCCH2124003)