Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
21/11/2023 SMDS_Công bố thông tin thay đổi địa chỉ website
 1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
  Mã thành viên : 047
  Địa chỉ : Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại liên hệ : 024.3686 9999
  Fax : 024.3205 2969
  Email : cbtt@smartmind.vn
  Website : https://www.smartmind.vn
 2. Để thống nhất trong việc liên lạc, truy cập thông tin, thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử mới của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (“SMDS”) theo quy định tại Điều 7 Thông tư 96/2020/TT-BTC, SMDS xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ website mới như sau: https://www.smartmind.vn
 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của SMDS vào ngày 21/11/2023 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/ và https://www.smartmind.vn/danh-muc-cong-bo-thong-tin/thong-bao-smartmind/.
06/11/2023 SMDS_Công bố thông tin con dấu mới của Công ty
1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
Mã thành viên:047
Địa chỉ:Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ:024.3686 9999
Fax:024.3205 2969
Email:cbtt@smartmind.vn
Website:kss.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Ngày 06/11/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 02725/2023/ĐKMCD ngày 06/11/2023 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp, theo đó chứng nhận mẫu con dấu mới của Công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2023 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
27/10/2023 Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
I.Thay đổi tên Công ty:
1. Thông tin trước khi thay đổi:
-Tên tổ chức:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
-Mã thành viên:047
-Tên tiếng anh:KS Securities Joint Stock Company
-Tên giao dịch:KS Securities
-Tên viết tắt:KSS
2. Thông tin sau thay đổi:
-Tên tổ chức:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
-Mã thành viên:047
-Tên tiếng anh:SmartMind Securities Joint Stock Company
-Tên giao dịch:SmartMind Securities
-Tên viết tắt:SMDS
II. Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật
1. Thông tin trước khi thay đổi:
-Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật:Đỗ Thị Định
-Giới tính:Nữ
-Chức danh:Chủ tịch Hội đồng Quản trị
-Quốc tịch:Việt Nam
-Ngày tháng năm sinh:26/12/1983
2. Thông tin sau thay đổi:
-Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật:Nguyễn Nam Hưng
-Giới tính:Nam
-Chức danh:Chủ tịch Hội đồng Quản trị
-Quốc tịch:Việt Nam
-Ngày tháng năm sinh:03/09/1981
III. Lý do thay đổi: Hoàn thiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy định của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp năm 2020.
IV. Ngày có hiệu lực: 26/10/2023
V. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 27/10/2023
VI. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/
27/10/2023 Công bố thông tin về việc thay đổi người ủy quyền công bố thông tin
1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (Theo Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2023 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số doanh nghiệp số 0304763878 thay đổi lần thứ 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 26/10/2023)
Mã thành viên:047
Địa chỉ trụ sở chính:Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà SunPshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường      Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về thay đổi người ủy quyền công bố thông tin theo nội dung Giấy ủy quyền số 28/2023/UQ-SMDS có hiệu lực từ ngày 27/10/2023 thay thế cho Giấy ủy quyền số 34/2022/KSS-GUQ ngày 24/10/2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/
19/10/2023 KSS – Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2023

– Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
(Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS)
– Mã thành viên: 047
– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
– Website: kss.com.vn
– Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế
Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Nội dung thông tin công bố:
1. Báo cáo tài chính quý III năm 2023;
2. Công văn giải trình biến động LNST sau thuế TNDN quý III năm 2023 so với quý III năm 2022.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2023 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/thong-tin-tai-chinh/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

19/10/2023 Công bố thông tin về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (Thay đỏi tên Công ty và Người đại diện theo Pháp luật)

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
Mã thành viên : 047
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD, Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 83/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi với nội dung thay đổi như sau:
I. Thay đổi tên Công ty:
1. Thông tin trước khi thay đổi:
– Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
– Mã thành viên : 047
– Tên tiếng anh : KS Securities Joint Stock Company
– Tên giao dịch : KS Securities
– Tên viết tắt : KSS
2. Thông tin sau thay đổi:
– Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
– Mã thành viên : 047
– Tên tiếng anh : SmartMind Securities Joint Stock Company
– Tên giao dịch : SmartMind Securities
– Tên viết tắt : SMDS
II. Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật
1. Thông tin trước khi thay đổi:
– Người đại diện theo Pháp luật : Đỗ Thị Định Giới tính: Nữ
– Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
– Quốc tịch : Việt Nam
– Ngày tháng năm sinh : 26/12/1983
2. Thông tin sau thay đổi:
– Người đại diện theo Pháp luật : Nguyễn Nam Hưng Giới tính: Nam
– Chức danh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
– Quốc tịch : Việt Nam
– Ngày tháng năm sinh : 03/09/1981
III. Ngày có hiệu lực: 18/10/2023
IV. Ngày nhận được Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: 18/10/2023

14/08/2023 KSS – Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 đã soát xét
 • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên            Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

 1. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 đã soát xét.
14/08/2023 KSS – Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét
 • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên           Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

 1. Báo cáo tài chính, kỳ bán niên 2023, đã soát xét.
01/08/2023 KSS – Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

–           Mã thành viên: 047

–           Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

–           Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                             Fax: 024.3205 2969

–           Email: cbtt@kss.com.vn

–           Website: kss.com.vn

 1. Nội dung thông tin công bố:

KSS nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị  trường  chứng khoán số 234/QĐ-XPHC ngày 31/07/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

01/08/2023 KSS – Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi ngày 31/07/2023

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

–           Mã thành viên: 047

–           Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

–           Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                             Fax: 024.3205 2969

–           Email: cbtt@kss.com.vn

–           Website: kss.com.vn

 1. Nội dung thông tin công bố:
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ công ty liên quan đến tên mới của công ty theo Nghị Quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023. Theo đó, tên Công ty sau khi thay đổi:
   • Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind
   • Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SmartMind Securities Joint Stock Company
   • Tên giao dịch: SmartMind Securities
   • Tên Công ty viết tắt: SMDS
  • Sửa đổi, bổ sung Điều 3.2 của Điều lệ như sau:

                        “Điều 3.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

                         Trừ khi pháp luật có quy định khác, nếu có sự thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị thì người bị thay sẽ dừng thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nghị quyết của Hội                               đồng Quản trị nhưng sẽ tiếp tục là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi sự thay đổi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp                               luật.”

01/08/2023 KSS – Công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao theo Nghị quyết HĐQT

Căn cứ Nghi quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

 1. Trường hợp miễn nhiệm:

– Họ và tên: (Bà) Đỗ Thị Định

– Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

– Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

 1. Trường hợp bổ nhiệm:

– Họ và tên: (Ông) Nguyễn Nam Hưng

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Điều hành

– Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Điều hành

– Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2023

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

01/08/2023 KSS – Công bố thay đổi nhân sự theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Căn cứ Nghi quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

 1. Trường hợp miễn nhiệm:

– Họ và tên: (Bà) Nguyễn Thủy Nguyên

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

– Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023

 1. Trường hợp bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị:

– Họ và tên: (Ông) Nguyễn Nam Hưng

– Chức vụ được bầu: Thành viên Hội Đồng Quản Trị

– Nhiệm kỳ: 2023-2028

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023

01/08/2023 KSS – Công bố thông tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

–           Mã thành viên: 047

–           Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

–           Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                             Fax: 024.3205 2969

–           Email: cbtt@kss.com.vn

–           Website: kss.com.vn

 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị Quyết số 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023.

01/08/2023 KSS – Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của người nội bộ
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc ngày 31/07/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ Công ty, cụ thể:

 • Bà Nguyễn Thủy Nguyên, Thành viên Hội đồng Quản trị
28/07/2023 KSS_Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
 • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên          Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

 1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.
19/07/2023 KSS – Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2023
 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên               Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

 1. Báo cáo tài chính quý II năm 2023;
 2. Công văn giải trình biến động LNST sau thuế TNDN quý II năm 2023 so với quý II năm 2022.
05/07/2023 KSS – Công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
– Mã thành viên: 047
– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
– Email: cbtt@kss.com.vn
– Website: kss.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
KSS công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm như sau:
Ngày 05/07/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 0059/VN1A-HN-HĐ về kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023, soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2023 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS.

05/06/2023 KSS – Công bố thông tin thay đổi Giám đốc Điều hành
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 07A /2023/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán KS về Miễn nhiệm Giám đốc Điều hành và Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 05/06/2023 về việc Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự cao cấp của Công ty như sau:

2.1 Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Nam Hưng

 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại công ty
 • Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Điều hành
 • Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/06/2023
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

2.2 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà Vũ Hiền Thảo

 • Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Điều hành
 • Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023
28/04/2023 Công bố thông tin thay đổi nhân sự theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố chi tiết thay đổi nhân sự nội bộ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023

20/04/2023 Báo Cáo Thường Niên 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công knockoff panerai radiomir 1940 bố Báo Cáo Thường Niên năm 2022