Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
28/04/2023 Công bố thông tin thay đổi nhân sự theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố chi tiết thay đổi nhân sự nội bộ theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023

20/04/2023 Báo Cáo Thường Niên 2022

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS) công bố Báo Cáo Thường Niên năm 2022

11/04/2023 KSS- Đính chính công bố thông tin bất thường số 11/2023/KSS-CBTT về sự cố giao dịch chứng khoán trực tuyến
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:
 • Hai máy chủ Gateway kết nối Sở GDCK Hà Nội, SGCK Hồ Chí Minh không hoạt động, dẫn tới các lệnh của nhà đầu tư sẽ không thực hiện được trên hệ thống Giao dịch trực tuyến.
 • Nguyên nhân sự cố: Hỏng phần cứng máy chủ
 • Thời gian, ảnh hưởng đến các lệnh giao dịch của khách hàng trong khoảng thời gian từ 13h47 ngày 03/04/2023 đến 15h07 ngày 03/04/2023
 • Tình hình thiệt hại: Không có thiệt hại
 • Các biện pháp đã thực hiện để khắc phục sự cố: Đã thay thế 02 máy chủ bị lỗi sang 02 máy chủ mới.
 • Kết quả khắc phục sự cố: Sự cố đã được khắc phục xong lúc 15h07 ngày 03/04/2023
06/04/2023 KSS – Công bố thông tin giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
 • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên

Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán KS năm 2023.

04/04/2023 KSS – Công bố thông tin sự cố giao dịch chứng khoán trực tuyến
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:
 • Hai máy chủ Gateway kết nối Sở GDCK Hà Nội, SGCK Hồ Chí Minh không hoạt động, dẫn tới các lệnh của nhà đầu tư sẽ không thực hiện được trên hệ thống Giao dịch trực tuyến.
 • Nguyên nhân sự cố: Hỏng phần cứng máy chủ
 • Thời gian, ảnh hưởng đến các lệnh giao dịch của khách hàng trong khoảng thời gian từ 13h47 ngày 03/04/2023 đến 15h07 ngày 03/04/2023
 • Tình hình thiệt hại: Không có thiệt hại
 • Các biện pháp đã thực hiện để khắc phục sự cố: Đã thay thế 02 máy chủ bị lỗi sang 02 máy chủ mới.
 • Kết quả khắc phục sự cố: Sự cố đã được khắc phục xong lúc 15h07 ngày 03/04/2023

 

03/04/2023 KSS – Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của công ty, cụ thể:

a) Thông tin nhân sự được bổ nhiệm: Bà Trần Thị Kim Oanh

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Kế toán tổng hợp.

– Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.

– Thời gian bổ nhiệm và có hiệu lực: Từ ngày 03/04/2023.

b) Thông tin nhân sự miễn nhiệm: Ông Nguyễn Đức Tùng

– Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.

– Lý do miễn nhiệm: Thể theo nguyện vọng cá nhân được Hội Đồng Quản Trị – Công ty cổ phần Chứng khoán KS chấp thuận theo Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 05/2023/NQ-HĐQT            ngày 03/04/2023.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/04/2023.

31/03/2023 KSS – Công bố thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán 2022
 • Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
 • Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
 2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.
31/03/2023 KSS – Công bố thông tin đơn từ nhiệm của người nội bộ
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin việc ngày 31/03/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ Công ty:

Bà Nguyễn Thị Phụ, Thành viên Ban Kiểm soát.

14/03/2023 KSS – Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

–           Mã thành viên: 047

–           Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

–           Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                             Fax: 024.3205 2969

–           Email: cbtt@kss.com.vn

–           Website: kss.com.vn

 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ban hành theo Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số  04/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023.

03/03/2023 KSS_ Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

– Mã thành viên: 047

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969

– Email: cbtt@kss.com.vn

– Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố chi tiết nhân sự bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023

06/02/2023 Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 02/02/2023

19/01/2023 Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                       Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 • Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên

Loại thông tin công bố:    ☑ định kỳ  ☐ bất thường    ☐ 24h      ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022; và Công văn giải trình biến động sau thuế Quý IV năm 2022 so với Quý IV năm 2021.

19/01/2023 KSS công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
18/01/2023 Công bố thông tin “Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đóng cửa văn phòng đại diện tại các tỉnh”
 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 • Mã thành viên: 047
 • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
 • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
 1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Quyết định số 43/QĐ-UBCK ngày 18/01/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại các văn phòng đại diện sau: 

 • Văn phòng đại diện Đồng Nai, Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà TTC Plaza Đồng Nai, 53-55 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
 • Văn phòng đại diện Phú Thọ, Địa chỉ: Số nhà LA-02, Khu đô thị và thương mại, đường Nguyễn Đức Thắng, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
 • Văn phòng đại diện Thái Nguyên, Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà FCC, 64 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. 
 • Văn phòng đại diện Vĩnh Phúc, Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 54 Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
12/01/2023 Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

– Mã thành viên: 047

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969

– Email: cbtt@kss.com.vn

– Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 76/GPĐC-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/08/2022, và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/01/2023 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KS, MSDN số 0304763878, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Chứng khoán KS.

09/01/2023 THÔNG BÁO GỬI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VỚI MÃ TRÁI PHIẾU SAMCH2125003 (“TRÁI PHIẾU”) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM

 

Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với vai trò là Đại lý đăng ký và lưu ký xin gửi kèm theo thông báo này đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết người sở hữu trái phiếu đề ngày 09 tháng 01 năm 2023.

 

KSS cũng xin thông báo rằng Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu có liên quan đã được ký kết dựa trên Nghị quyết nêu trên của những NSHTP và chúng tôi xin gửi kèm theo đây tài liệu này cho NSHTP được biết.

 

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/thong-bao-chuyen-tiep-bien-ban-kiem-phieu-va-nghi-quyet-nguoi-so-huu-trai-phieu-trai-phieu-cong-ty-co-phan-sunshine-am

 

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng.

 

Trân trọng!

09/01/2023 THÔNG BÁO GỬI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VỚI MÃ TRÁI PHIẾU SAMCH2125002 (“TRÁI PHIẾU”) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM

 

Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với vai trò là Đại lý đăng ký và lưu ký xin gửi kèm theo thông báo này đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết người sở hữu trái phiếu đề ngày 09 tháng 01 năm 2023.

 

KSS cũng xin thông báo rằng Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu có liên quan đã được ký kết dựa trên Nghị quyết nêu trên của những NSHTP và chúng tôi xin gửi kèm theo đây tài liệu này cho NSHTP được biết.

 

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/thong-bao-chuyen-tiep-bien-ban-kiem-phieu-va-nghi-quyet-nguoi-so-huu-trai-phieu-trai-phieu-cong-ty-co-phan-sunshine-am-2/

 

 

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng.

 

Trân trọng

09/01/2023 THÔNG BÁO GỬI NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU VỚI MÃ TRÁI PHIẾU WDLCH2126001 (“TRÁI PHIẾU”) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WONDERLAND
 

Liên quan tới Trái Phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với vai trò là Đại lý đăng ký và lưu ký xin gửi kèm theo thông báo này đến Người Sở Hữu Trái Phiếu (NSHTP) Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết người sở hữu trái phiếu đề ngày 09 tháng 01 năm 2023.

 

KSS cũng xin thông báo rằng Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu có liên quan đã được ký kết dựa trên Nghị quyết nêu trên của những NSHTP và chúng tôi xin gửi kèm theo đây tài liệu này cho NSHTP được biết.

 

NSHTP vui lòng sử dụng Mật khẩu đăng nhập là số điện thoại hoặc ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để tra cứu các tài liệu đính kèm tại website KSS theo đường link https://kss.com.vn/thong-bao-chuyen-tiep-bien-ban-kiem-phieu-va-nghi-quyet-nguoi-so-huu-trai-phieu-trai-phieu-cong-ty-co-phan-bat-dong-san-wonderland/

 

Các thông tin trong các văn bản đính kèm là thông tin bảo mật, được gửi riêng cho những người nhận được quy định cụ thể trong từng văn bản tương ứng, và không được phép lưu hành rộng rãi hay lưu truyền tới bất kỳ người nào không phải là người nhận của văn bản tương ứng.

 

Trân trọng.

30/12/2022 Thông báo: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại và Bổ sung/Rút bớt Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu SAMCH2125003

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần SUNSHINE AM (“SAM”) với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Đồng kính gửi: Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu

Về việc: Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản và ngày chốt danh sách

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), xin đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ VND do SAM phát hành riêng lẻ vào ngày 21 tháng 09 năm 2021, đáo hạn vào ngày 21 tháng 09 năm 2025. Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại đây, các từ ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu quy định tại Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/HĐĐD/SAM-KSS ngày 20 tháng 09 năm 2021 giữa SAM và KSS sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong văn bản này.

KSS đã nhận được công văn số 003/CV-SAM ngày 29 tháng 12 năm 2022 của SAM (“Công Văn số 003”) về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại và Bổ sung/Rút bớt Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu SAMCH2125003, cụ thể như sau:

(i) Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại nêu tại Điều Kiện 9.3(b) của Điều Kiện Trái Phiếu; và

(ii) Thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thể hiện nội dung điều chỉnh nêu tại đoạn (i) trên, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều Kiện 9.3(b) của Điều Kiện Trái Phiếu như sau:
Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình (“Thông Báo Mua Lại”) trong thời hạn 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại (“Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn”). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.”

(iii) Bổ sung Tài Sản Bảo Đảm là quyền tài sản dự án Khu dân cư và Thương mại dịch vụ Phường Quảng Phú – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa với giá trị định giá là: 3.907.823.492.000 VND (bằng chữ: Ba nghìn chín trăm linh bảy tỷ tám trăm hai mươi ba triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng).

(iv) Rút Tài Sản Bảo Đảm sau:

a) Toàn bộ quyền tài sản của Công ty cổ phần Bất động sản Fulland phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án Công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM13, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm (“Dự Án Fulland”).

b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (cho dù đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tại Khu đất được sử dụng để thực hiện Dự Án Fulland.

(v) Tài sản bảo đảm của trái phiếu SAMCH2125003 sau khi thay đổi

a) Bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine

b) 100.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức thuộc sở hữu của tổ chức phát hành tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích liên quan đến cổ phần này

c) Quyền tài sản dự án Khu dân cư và Thương mại dịch vụ Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(vi) Thời điểm dự kiến bổ sung và rút tài sản bảo đảm: Tháng 01/2023

(vii) Bên nhận thế chấp Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội

(viii) Tỷ lệ duy trì Tài Sản Bảo Đảm của trái phiếu: Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi bổ sung và rút bớt đảm bảo tỷ lệ bằng 125% (một trăm hai mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá gốc của trái phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Wonderland phát hành ngày 12/04/2021, trái phiếu Công ty cổ phần Sunshine AM phát hành ngày 19/07/2021, trái phiếu Công ty cổ phần Sunshine AM phát hành ngày 21/09/2021 và dư nợ gốc của Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác tại thời điểm đó.

(ix) Ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác:

Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu và bên nhận Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung sẽ ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác và sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Kiện Bảo Đảm nào có liên quan phù hợp với các (i) Văn Kiện Trái Phiếu hiện hữu; và (ii) quy định của pháp luật.

Vì vậy, KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin thông báo đến SAM và Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

 • Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện theo yêu cầu hợp lệ của SAM;
 • Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản: Lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung nêu tại Công Văn số 003; và
 • Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: Ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

 

30/12/2022 Thông báo: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại và Bổ sung/Rút bớt Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu SAMCH2125002

Ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần SUNSHINE AM (“SAM”) với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Đồng kính gửi: Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu

Về việc: Thông báo lấy ý kiến bằng văn bản và ngày chốt danh sách

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), xin đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ VND do SAM phát hành riêng lẻ vào ngày 19 tháng 07 năm 2021, đáo hạn vào ngày 19 tháng 07 năm 2025 (mã trái phiếu: SAMCH2125002). Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại đây, các từ ngữ được định nghĩa trong Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu quy định tại Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/HĐĐD/SAM-KSS ngày 16 tháng 07 năm 2021 giữa SAM và KSS sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong văn bản này.

KSS đã nhận được công văn số 002/CV-SAM ngày 29 tháng 12 năm 2022 của SAM (“Công Văn số 002”) về việc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại và Bổ sung/Rút bớt Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu SAMCH2125002, cụ thể như sau:

(i) Điều chỉnh thời gian gửi Thông Báo Mua Lại nêu tại Điều Kiện 9.3(b) của Điều Kiện Trái Phiếu; và

(ii) Thỏa thuận sửa đổi Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thể hiện nội dung điều chỉnh nêu tại đoạn (i) trên, cụ thể như sau:

Sửa đổi Điều Kiện 9.3(b) của Điều Kiện Trái Phiếu như sau:
Để thực hiện quyền mua lại, Tổ Chức Phát Hành phải (thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) gửi thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về quyết định mua lại Trái Phiếu của mình (“Thông Báo Mua Lại”) trong thời hạn 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại (“Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn”). Thông Báo Mua Lại sẽ có thông tin về tổng số Trái Phiếu sẽ được mua lại và Ngày Mua Lại Theo Quyền Chọn (ngày này phải là Ngày Làm Việc). Khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.”

(iii) Bổ sung Tài Sản Bảo Đảm là quyền tài sản dự án Khu dân cư và Thương mại dịch vụ Phường Quảng Phú – thành phố Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa với giá trị định giá là: 3.907.823.492.000 VND (bằng chữ: Ba nghìn chín trăm linh bảy tỷ tám trăm hai mươi ba triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng).

(iv) Rút Tài Sản Bảo Đảm sau:

(a) Toàn bộ quyền tài sản của Công ty cổ phần Bất động sản Fulland phát sinh từ hoặc liên quan đến Dự án Công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM13, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, Bác Từ Liêm (“Dự Án Fulland”).

(b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (cho dù đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) tại Khu đất được sử dụng để thực hiện Dự Án Fulland.

(v) Tài sản bảo đảm của trái phiếu SAMCH2125002 sau khi thay đổi

a) Bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine

b) 100.000.000 cổ phần ưu đãi cổ tức thuộc sở hữu của tổ chức phát hành tại Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc cùng toàn bộ quyền, quyền lợi và lợi ích liên quan đến cổ phần này

c) Quyền tài sản dự án Khu dân cư và Thương mại dịch vụ Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

(vi) Thời điểm dự kiến bổ sung và rút tài sản bảo đảm: Tháng 01/2023

(vii) Bên nhận thế chấp Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Hà Nội

(viii) Tỷ lệ duy trì Tài Sản Bảo Đảm của trái phiếu: Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi bổ sung và rút bớt đảm bảo tỷ lệ bằng 125% (một trăm hai mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá gốc của trái phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Wonderland phát hành ngày 12/04/2021, trái phiếu Công ty cổ phần Sunshine AM phát hành ngày 19/07/2021, trái phiếu Công ty cổ phần Sunshine AM phát hành ngày 21/09/2021 và dư nợ gốc của Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác tại thời điểm đó.

(ix) Ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác:
Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hiện hữu và bên nhận Tài Sản Bảo Đảm Bổ Sung sẽ ký kết các Văn Kiện Bảo Đảm khác và sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Kiện Bảo Đảm nào có liên quan phù hợp với các (i) Văn Kiện Trái Phiếu hiện hữu; và (ii) quy định của pháp luật.

Vì vậy, KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin thông báo đến SAM và Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

 • Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện theo yêu cầu hợp lệ của SAM;
 • Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản: Lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung nêu tại Công Văn số 002; và
 • Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: Ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS