Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
14/09/2022 Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

– Mã thành viên: 047

– Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969

– Email: cbtt@kss.com.vn

– Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Theo quy định tại Điểm 0, Khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 , Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố về việc Công ty nhận được Quyết định số 2882/QĐ-CT ngày 14/09/2022 của Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

20/08/2022 Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công ty cổ phẩn chứng khoán KS KSS công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Đức Minh, theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 20/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KS

19/08/2022 Công bố thay đổi nhân sự theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố chi tiết thay đổi nhân sự nội bộ theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

17/08/2022 Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy uỷ quyền Công bố thông tin

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về thay đổi nội dung giấy uỷ quyền công bố thông tin theo Giấy uỷ quyền số  Giấy ủy quyền số: 12/2022/KSS-GUQ, có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2022, thay thế cho Giấy uỷ quyền số 09/2022/KSS/GUQ, có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố 

16/08/2022 Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh 76/GPĐC-UBCK ngày 16/8/2022

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin theo Giấy phép điều chỉnh 76/GPĐC-UBCK ngày 16/8/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

01/08/2022 KSS thông báo danh mục chứng khoán ký quỹ áp dụng từ ngày 01/08/2022

DANH MỤC VAY KÝ QUỸ (MARGIN) TẠI KSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

 

Số mã chứng khoán cho vay:
Mã chứng khoán Tỷ lệ cho vay
AGG 50%
HPX 50%
SHI 50%
GMD 50%
PC1 50%
NVL 50%
DGC 50%
VPB 50%
DPG 50%
DPM 50%
NKG 50%

 

Ngày cập nhật: 01/08/2022

29/07/2022 Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022
29/07/2022 Công bố thông tin mời họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS 

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần chứng khoán KS theo Giấy mời số 03/GM-KSS ngày 29/07/2022 về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 

Giấy mời và các hồ sơ/tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Cổ phần chứng khoán KS công bố trên trang thông tin điện tử của KSS ngày 29/07/2022 tại đường dẫn: https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-cong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

28/07/2022 Công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn 

Nội dung thông tin công bố:

KSS công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm như sau:  

Ngày 28/07/2022, Công ty Cổ phần chứng khoán KS và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ số 0113/VN1A-HN-HĐ về Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và bảo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

28/07/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 30/07/2022 đến 30/07/2023 lô BGICH2124002

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 30/07/2022 đến 30/07/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu BGICH2124002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 30/07/2022 đến 30/07/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Mã Trái phiếu: BGICH2124002
Ngày phát hành: 30/07/2021
Ngày đáo hạn: 30/07/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 30/07/2021 đến 30/07/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 30/07/2022 đến 30/07/2023: 25/07/2022
Lãi suất kỳ từ 30/07/2022 đến 30/07/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 29/07/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

28/07/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 21/07/2022 đến 21/07/2023 lô NBCCH2124003

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 21/07/2022 đến 21/07/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu NBCCH2124003, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 21/07/2022 đến 21/07/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Mã Trái phiếu: NBCCH2124003
Ngày phát hành: 21/07/2021
Ngày đáo hạn: 21/07/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 21/07/2021 đến 21/07/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 21/07/2022 đến 21/07/2023: 14/07/2022
Lãi suất kỳ từ 21/07/2022 đến 21/07/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 5,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 21/07/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

19/07/2022 Công Văn Của Tổ Chức Phát Hành Sunshine Home Mã Tp SSHCH2022001

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sunshine Homes xin gửi lời cảm ơn đến Quý công ty đã đồng hành, hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi đang đề cập đến:

  1. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm rằng bảo lãnh, có lãi suất cố định, phát hành năm 2020, đáo hạn năm 2022 được Công ty Cổ phần Sunshine Homes phát hành với tổng mệnh giá đang lưu hành là 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng Việt Nam (“Trái Phiếu”)
  2. Trái phiếu có các điều kiện và điều khoản (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) như được quy định tại phụ lục 1 đính kèm hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 301220/HĐĐD/VPS-SSH được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, cùng với các phụ lục sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh vào từng thời điểm.
  3. Hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký số 301220/HĐLK/VPS-SSH được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, cùng với các phụ lục sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh vào từng thời điểm.
  4. Thỏa thuận tham gia hợp đồng đại lý đăng ký và lưu ký số 1412/TTTG/SSH-KSS ngày 14 tháng 12 năm 2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và KSS

Theo Điều 9.2 “Quyền Chọn Mua Trái Phiếu” của Các Điều Kiện Trái Phiếu (“Điều 9.2”) có nêu “Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu đang lưu hành” và theo Mục (a) của Điều 9.2 này: “Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và không phải chịu phú mua lại trước hạn với điều kiện phải thông báo trước bằng văn bản gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiếu là 90 (chín mươi) ngày trước ngày thực hiện việc mua lại”.

Tuy nhiên, do nhu cầu giảm dư nợ Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành gửi công văn này để yêu cầu triệu tập hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký và Lưu Ký về việc rút ngắn thời gian nêu trên. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành mà không phải chịu chi phí mua lại trước hạn với điều kiện phải thông báo trước bằng văn bản gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiếu 10 (mười) ngày trước ngày dự kiến mua lại.

18/07/2022 Công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của KSS, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau: 

Trường hợp bổ nhiệm: 

– Bà: Đỗ Thị Định 

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị 

– Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

– Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/07/2022 cho đến khi có thông báo huỷ bỏ 

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/07/2022 

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: 

Ông: Nguyễn Nam Hưng 

– Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

– Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân 

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2022 

18/07/2022 Công bố thông tin về ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ bất thường

1.Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Mã thành viên: 047 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999             Fax: 024.3205 2969     

Email: cbtt@kss.com.vn  

Website: kss.com.vn

2.Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022.

13/07/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 19/07/2022 đến 19/07/2023 lô SAMCH2125002

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 19/07/2022 đến 19/07/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty Công ty cổ phần SunShine AM (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SAMCH2125002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 19/07/2022 đến 19/07/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần SunShine AM
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần SunShine AM
Mã Trái phiếu: SAMCH2125002
Ngày phát hành: 19/07/2021
Ngày đáo hạn: 19/07/2025
Kỳ hạn: 04 năm
Lãi suất kỳ từ 19/07/2021 đến 19/07/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 19/07/2022 đến 19/07/2023: 12/07/2022
Lãi suất kỳ từ 19/07/2022 đến 19/07/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 15/07/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

08/07/2022 KSS Thông báo Danh mục ký quỹ quý III.2022

DANH MỤC VAY KÝ QUỸ (MARGIN) TẠI KSS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

 

Số mã chứng khoán cho vay:
Mã chứng khoán Tỷ lệ cho vay
AGG 50%
HPX 50%
SHI 50%
GMD 50%
PC1 50%
NVL 50%
DGC 50%
VPB 50%
DPG 50%
DPM 50%
NKG 50%

 

Ngày cập nhật: 08/07/2022

06/07/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 13/07/2022 đến 13/07/2024 lô HLCCH2124003

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 13/07/2022 đến 13/07/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu HLCCH2124003, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 13/07/2022 đến 13/07/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long
Mã Trái phiếu: HLCCH2124003
Ngày phát hành: 13/07/2021
Ngày đáo hạn: 13/07/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 13/07/2021 đến 13/07/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 13/07/2022 đến 13/07/2023: 06/07/2022
Lãi suất kỳ từ 13/07/2022 đến 13/07/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 5,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 11/07/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

16/06/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 23/06/2021 đến 23/06/2024 lô BGICH2124001

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 23/06/2022 đến 23/06/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu BGICH2124001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 23/06/2022 đến 23/06/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Mã Trái phiếu: BGICH2124001
Ngày phát hành: 23/06/2021
Ngày đáo hạn: 23/06/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 23/06/2021 đến 23/06/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 23/06/2022 đến 23/06/2023: 16/06/2022
Lãi suất kỳ từ 23/06/2022 đến 23/06/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 21/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

15/06/2022 Thay đổi người được Uỷ quyền Công bố thông tin theo giấy Uỷ quyền số 09/2022/KSS-GUQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

 

Kính Gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 

  1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
  • Mã thành viên: 047
  • Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999                 Fax: 024.3205 2969
  • Email: cbtt@kss.com.vn            Website: kss.com.vn
  1. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, căn cứ văn bản số 09/2022/KSS-GUQ ngày 15/06/2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán KS v/v ủy quyền công bố thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố về người được uỷ quyền công bố thông tin mới: Ông Nguyễn Hưng Hà.

Văn bản ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022.

14/06/2022 Thông báo lãi suất kỳ tính lãi 21/06/2022 đến 21/06/2023 lô NBCCH2124002

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 21/06/2022 đến 21/06/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu NBCCH2124002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 21/06/2022 đến 21/06/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình
Mã Trái phiếu: NBCCH2124002
Ngày phát hành: 21/06/2021
Ngày đáo hạn: 21/06/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 21/06/2021 đến 21/06/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 21/06/2022 đến 21/06/2023: 14/06/2022
Lãi suất kỳ từ 21/06/2022 đến 21/06/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 17/06/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm